Allmänna villkor

 

Nedanstående allmänna villkor (”Villkor”) gäller för samtliga användare av www.dinfamiljejurist.nu med underliggande webbsidor (”Webbsidan”) samt den som beställer någon produkt eller rådgivning av Din Familjejurist.nu Sverige aps , Sluseholmen 1, 2450 København SV

Med produkt avses avtal och andra dokument som köps på webbsidan eller upprättas av jurist samt all juridisk rådgivning/juridisk hjälp lämnat av Juristbyråns jurister och rådgivare. Besökare accepterar nedanstående Villkor genom att besöka och fortsätta att använda Webbsidan, samt vid köp av avtal och juridisk rådgivning. Villkoren kan när som helst ändras utan särskilt meddelande. Besökaren är själv skyldig att hålla sig uppdaterad om Villkoren.

Din Familjejurist är en del av Din Familiejurist ApS.

Din Familjejurist ApS
Sluseholmen 1
2450 København SV

1. Webbsidans användning
Webbsidan är avsedd för att tillhandahålla information om juridik, juridiska avtal och andra dokument
samt tjänster som tillhandahålls av Juristbyrån. Informationen på webbsidan är av allmän karaktär och
kan inte utan vidare användas i enskilda fall och informationen får inte förväxlas med juridisk
rådgivning. Vi reserverar sig för eventuella felskrivningar på Webbplatsen.

2. Priser
Alla priser är inkl. 25% moms, om inte annat särskilt anges .

3. Betalning
Din Familjejurist Sverig aps godkänner betalningar med kreditkort eller delbetalning. Betalningen genomförs vid beställning av de juridiska tjänsterna/dokument.
Alla priser på sidan är i svenska kr.
Vid utebliven betalning tas en påminnelseavgift ut, uppgående till 60 SEK.

4. Leverans
Vi erbjuder leverans inom Sverige via e-mail. Din Familjejurist Sverige Aps skickar ett utkast av det juridiska
dokumentet för ditt godkännande inom fem (5) arbetsdagar efter det att vår rådgivare har haft ett
samtal med dig.

5. Avbeställningsrätt
Som konsument har du vanligtvis rätt att, inom 14 dagar från det att köpeavtalet har ingåtts,
avbryta köpet. Undantag från ångerrätten görs dock om köpet avser en tjänst som har fullgjorts, om
konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte
finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.
I enlighet med vad som stadgas ovan har du inom 14 dagar, från dagen då avtalet ingicks, rätt
att ångra köpet. Önskar du avbryta avtalet kan du skicka ett e-postmeddelande till
kontakt@dinfamiljejurist.nu.

Om du vill att tjänsten ska levereras innan denna tidsfrist löper ut, kan du ge ditt uttryckliga
förhandsgodkännande till att tjänsten ska börja utföras omgående. När tjänsten har
fullgjorts har du inte längre någon ångerrätt. Du behåller således din ångerrätt under tiden
arbetet eller leveransen pågår.
Vänligen notera att om du har givit ditt samtycke till att arbetet eller leveransen kan påbörjas, men
du senare fortfarande vill utöva din ångerrätt, kommer vi att ta ut skälig betalning för det redan
utförda arbetet. För mer information om detta, se avsnittet “5. 2 Återbetalning vid påbörjat arbete
eller leverans” nedan.

5. 1 Återbetalning vid icke påbörjat arbete
Har du inom tidsfristen, det vill säga inom 14 dagar från avtalet ingående, ångrat ditt köp, kommer vi
inom 14 dagar, från att vi mottagit ditt meddelande om att du vill avbryta avtalet, återbetala det
belopp som erhållits från dig.
Pengarna återbetalas med samma betalningsmetod som du använde vid köpet, såvida vi inte har
kommit överens om annat.

5. 2 Återbetalning vid påbörjat arbete eller leverans
Vänligen observera att om du har gett ditt samtycke till att arbetet eller leveransen kan påbörjas,
och du senare önskar använda din ångerrätt, tar vi ut en skälig kostnad för det redan utförda arbetet.
Juristbyråns timpris är 2 000 SEK ink. moms.

6. Reklamationsrätt
Kunden uppmanas att omgående för Juristbyrån påtala (reklamera) eventuella fel eller brist i
produkt eller rådgivning. Reklamation ska ske så snart kunden upptäcker fel. Reklamation görs till
kontakt@famljeavtal.se eller juristen i fråga.

7. Ansvarsbegränsning
Vid utformning av produkt (juridiska dokument, t.ex. testamente) och juridisk rådgivning av jurist till
kund via telefon, är rådgivningen och produkten anpassad till förhållandena i det enskilda fallet och
de sakomständigheter samt de instruktioner kunden uppgett. Kund ansvarar för riktigheten av
lämnade sakomständigheter. Kund kan inte använda rådgivningen för annat ändamål eller för annat
ärende än för vilket rådgivningen gavs.
Din Familjejurist Aps är inte gentemot Kund ansvarig för förlust eller skada som uppkommit till följd av att
Kunden använt råd eller produkter i annat sammanhang än de instruerat. Ansvaret för direkt skada är
begränsat till ett belopp om ett 2 000 SEK, såvida inte Juristbyrån handlat grovt vårdslöst eller
uppsåtligt.
Vi svarar inte för indirekt skada utöver vid fall av grov vårdslöshet. Juristbyrån är vidare inte
ansvarig för skada som beror på force majeure.

8. Klagomål
Om du som konsument önskar klaga på produkt eller rådgivning, vänligen kontakta kontakt@dinfamiljejurist.nu eller juristen i fråga. I det fall Kund och Juristbyrån inte kan komma överens kan kund lämna in en ansökan hos Allmänna Reklamationsnämnden (“ARN”):
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174 101 23 STOCKHOLM
ARN är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Juristbyrån följer
ARN:s rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.
Om du är en konsument med hemvist i ett annat EU-land än Sverige, kan du klaga till
EU-kommissionens online-klagomålsportal: http://ec.europa.eu/odr

9. Upphovsrätt
Hela Webbplatsen omfattas av upphovsrätt och är förbjuden att kopiera utan skriftligt medgivande.
Avtal som kund erhåller får användas fritt, dock får inte kopiering, mångfaldigande, överlåtelse,
försäljning, överföring, lagring eller annan distribution ske för kommersiellt syfte .

10. Ändringar på Webbplatsen eller i Villkoren
Juristbyrån har rätt att när som helst göra ändringar på Webbsidan eller i Villkoren. Den
senaste
versionen finns alltid på www.dinfamiljejurist.nu. Nya villkor gäller endast för uppdrag startade
efter att de nya Villkoren gjorts tillgängliga på webbsidan.