Vårdnadstestamente

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Vad är ett vårdnadstestamente?

Om vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna till ett barn går bort, måste en eller flera nya utses. Socialnämnden ska då utreda barnets sociala situation och ansöka hos tingsrätten om att en särskild vårdnadshavare och förmyndare utses. Barnets bästa är i fokus och en särskild vårdnadshavare ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Förmyndaren tillvaratar barnets ekonomiska intressen. Ett vårdnadstestamente är en förklaring till socialnämnden och tingsrätten om vem du som förälder önskar ska ta hand om ditt barn i händelse av din bortgång. I vårdnadstestamentet ska du namnge en person eller ett par, som du litar på och som du vet att ditt barn kommer att trivas hos. Domstolen ska beakta föräldrarnas vilja i den mån det inte anses orimligt.

Varför ett vårdnadstestamente?

I lagen anges att domstolen ska ta hänsyn till föräldrarnas önskan när de utser den särskilda vårdnadshavaren. Det är endast om valet anses orimligt som de bör utse någon annan. Genom att skriva ett vårdnadstestamente kan du känna dig trygg i att din önskan finns nedtecknad. Domstolen får då bättre förutsättningar att tillgodose dina önskemål, liksom lättare att förstå barnets situation och därmed barnets bästa .

Välj ut en särskild vårdnadshavare

För det fall du har ensam vårdnad om ditt barn och du går bort innan barnet fyllt 18 år, ska en ny vårdnadshavare utses av domstolen. Även om barnets andra förälder eller en närstående familjemedlem kan vara det naturliga valet, kan det finnas omständigheter som gör att personen inte är den mest lämpade att ta hand om barnet. Det är en god ide att skriva ett vårdnadstestamente om du anser att barnets bästa inte kan tillgodoses om den andra biologiska föräldern eller en annan familjemedlem utses till vårdnadshavare. Detta eftersom din uppfattning om personerna då kommer domstolen till känna.

Giltighet

Det finns inga formkrav för hur ett vårdnadstestamente ska vara utformat, men det är viktigt att din önskan framgår tydligt. Det är även av vikt att du förklarar varför personen som du önskar ska vara särskild vårdnadshavare är bäst lämpad. Detta eftersom domstolen måste gå på vad som är bäst för barnet. Det är alltid en fördel att uttrycka din önskan skriftligen med underskrift och bevittning av två närvarande vittnen, eftersom det då är lättare att bevisa din önskan. Du har även möjlighet att i ditt vanliga testamente ange vem du önskar ska bli särskild vårdnadshavare. Detta kan vara en fördel om du t.ex. även vill att den särskilda förvaltaren ska ärva dig, eller vill ange särskilda villkor för hur ditt barns arv ska förvaltas.